Stadgar för Lennart Hanssons Minnesfonds forsknings- och utvecklingsstipendier

§ 1 Lennart Hanssons minnesfond har som ändamål att ekonomiskt stödja kliniska forskningsprojekt av långsiktig karaktär. Såväl enskilda forskare som forskargrupper kan stödjas huvudsakligen inom området ny forskning relaterad till riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, speciellt hypertoni, diabetes och hyperlipidemi men även nya riskfaktorer relaterade till det s.k. metabola syndromet. Medel skall tilldelas i Sverige verksamma forskare eller grupper.

§ 2 Syftet med tilldelade medel skall vara att stödja projekt drivet av enskilda eller grupper av forskare vilket bidrar till att rekrytera yngre forskare till klinisk kardiovaskulär forskning. Forskningsmedel kan tilldelas samma sökande eller forskargrupp flera gånger. Disputerade läkare med klinisk tjänstgöring och forskning äger företräde.

§ 3 Medel utdelas efter tillgång och i den omfattning och vid den tidpunkt som styrelsen i Lennart Hanssons Minnesfond beslutar.

§ 4 Stipendiemedel annonseras på hemsidan för Svenska Hypertonisällskapet men annonsering är också möjlig i relevanta intresseföreningars tidskrifter.

§ 5 Skriftlig ansökan ska göras på avsedd blankett och åtföljas av curriculum vitae, publikationslista, kortfattat forskningsprogram omfattande rubrikerna sammanfattning, bakgrund, målsättning, metoder och betydelse. Vidare ska bifogas en rekommendation av institutions- eller klinikchef vid institution eller klinik där verksamheten kommer att bedrivas. Komplett ansökan insändes i 10 exemplar.

§ 6 Ansökan sker på engelska och en kommitté utsedd av Svenska Hypertonisällskapets Stipendiekommitté beslutar om tilldelade medel. Bedömning av inkomna ansökningar kan även hänvisas till internationella välrenommerade forskare om behov föreligger.

§ 7 Stipendiekommittén ska vara sammansatt av minst 3 och högst 7 ledamöter utsedda av Svenska Hypertonisällskapet och minst 2 och högst 6 övriga ledamöter utsedda av respektive sponsorer. Stipendiekommittén skall ha en majoritet av icke-företagsanknutna representanter.

§ 8 Utdelning av stipendium sker på ”Kardiovaskulära vårmötet” eller annat lämpligt möte där huvudsökande presenterar ett föredrag med relation till det aktuella projektet för vilket medel erhållits.

§ 9 Tillträde av stipendium är inte förknippat med annat åtagande än vad som anges i detta dokument.

§ 10 Kommittén ska utse kandidat senast 3 månader efter ansökningstidens utgång under ansökningsåret. Beslutet ska tillställas de sökande skriftligen. Kommitténs beslut kan ej överklagas.

§ 11 Samma sökande kan ej erhålla stipendier i mer än tre år i följd.

§ 12 Stipendiat utfäster sig att i ansökan angivet forsknings- och utbildningsprogram genomföres planenligt. Det åligger stipendiat att inom ett år efter stipendiets tilldelande återrapportera resultatet skriftligen (1-2 A4 sidor) till Lennart Hanssons Minnesfonds styrelse.

Reviderade och fastställda 2003-06-03