Stipendiater – 2001

Efter sammanträde i Svenska Hypertonisällskapets stipendiekommitté utdelades i samband med Riksstämman forskningsstipendier till nedanstående projekt. Denna forskningssatsning har möjliggjorts genom generösa bidrag från läkemedelsfirmorna AstraZeneca, Bristol-Myer Squibb, MSD, Novartis, Pfizer och Pharmacia.

Stockholm 2001-11-28
Bengt-Göran Hansson, Ordförande i Stipendiekommittén

Namn Summa Projekt
Thordis Hrafnkelsdottir 30.000 Studier av effekten av blodtryckssänkning på den lokala endogena fibrinolysen hos hyertoniker.
Thomas Kahan 30.000 Hur renin-angiotensin-aldosteronsystemet reglerar endotelfunktion och perifer cirkulation.
Per Ladenwall/
Anna Tärnlund
30.000 Fysiologisk och patofysiologisk betydelse av variationer i tPA-genen.
Anna-Lena Eriksson 30.000 Polymorfier i könshormonrelaterade gener och deras betydelse för kardiovaskulär sjuklighet.
Henrik Lind 30.000 Perivaskulära peptider vid hypertension, studier av human perifer vaskulär regulering.
Gunnar Engström 30.000 Interaktioner mellan hypertoni och andra riskfaktorer. Studier av lungfunktion och inflammatoriska parametrar som markörer för ökad sårbarhet.
Li-Ming Gan 15.000 Cardiovascular phenotyping of genetically modified mice – emphasis on hypertension and atherosclerosis.
Richard
Müller-Brunotte
15.000 Hjärtfunktion vid hypertensiv vänsterkammarhypertrofi.
Susanna Wallerstedt 15.000 Genetiska polymorfismer hos hypertonipatienter som prediktorer för kardiovaskulär sjukdom.
Henrik Nyström 15.000 Renal vaskulär reaktivitet och hypertoni.